top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Coupe Bar

Project type

F&B

Date

2023

Location

Biên Hòa - Đồng Nai

Design team:

Truong Hai; Lai LYN

Area

150m2+

1 không gian bar nép mình trên con phố đông người qua lại ở thành phố Biên Hòa.

bottom of page