top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Nhà Nam Định

Thể loại

Nhà ở nông thôn

Năm thực hiện

2020

Địa điểm

Nam Định

Khách hàng

Mrs Trân

Design Team

Truong Hai Architects

Happiness Space Makers
Kiến tạo không gian hạnh phúc
Đối với chúng tôi một dự án thành công là dự án mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người, từ chủ đầu tư, người sử dụng và cho đến người xây dựng nên nó.

bottom of page