top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Fleming Chill Rooftop

Project

F&B

Year

2021

Location

Long An

Client

Harmonious - Fleming

Design

Truong Hai

Area

150m2

Happiness Space Makers
Kiến tạo không gian hạnh phúc
Đối với chúng tôi một dự án thành công là dự án mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người, từ chủ đầu tư, người sử dụng và cho đến người xây dựng nên nó.

bottom of page