top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

The Coupe bar

Project type

F&B - Lounge Bar

Year

2023

Location

Bien Hoa - Dong Nai

Design

Trường Hải ; Lai Lyn

Area

150m2+

Happiness Space Makers
ARCHITECTURE - INTERIOR - LANDSCAPING

Chúng tôi có chung ước mơ là tạo ra hạnh phúc thông qua các dự án kiến trúc, thiết kế nội thất và cảnh quan. Chúng tôi không coi mình là một công ty, mà là những người kể chuyện mang tầm nhìn của bạn vào cuộc sống. Mỗi dự án đều có một câu chuyện độc đáo riêng đang chờ được kể và chúng tôi rất vinh dự được trở thành đối tác của bạn trong việc chia sẻ nó với thế giới.
---------------------------------------------------------------
Our shared dream is to create happiness through architecture, interior design, and landscape projects. We don't see ourselves as a company, but rather as storytellers who bring your vision to life. Each project has its own unique tale waiting to be told, and we would be honored to be your partner in sharing it with the world.

bottom of page